Vragen en Antwoorden

De Participatiewet
Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuwe wet: de Participatiewet. De wet regelt dat zoveel mogelijk mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan het werk gaan. De gemeente wordt vanaf die datum verantwoordelijk voor een grotere groep mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden en behouden van werk.

Welke gevolgen heeft deze wet? Hieronder lees je veelgestelde vragen en antwoorden.

- Participatiewet en Wsw (voor mensen die momenteel werkzaam zijn in de sociale werkvoorziening)
- Participatiewet en wachtlijst (voor mensen die op de Wsw wachtlijst staan)
- Toekomst SW-bedrijf

Participatiewet en Wsw
 

 1. Wordt de Wsw per 1 januari 2015 opgeheven of beëindigd?
  -
  Nee. De rechten en plichten van de mensen, die onder de huidige Wet sociale werkvoorziening werken, veranderen niet. Zij zijn geïndiceerd en blijven onder de Wsw vallen. Wel is het zo, dat per 1 januari 2015 geen instroom meer mogelijk is in de Wsw. De Wsw houdt pas op te bestaan als de laatste Wsw ‘er uitgestroomd of met pensioen  is.
  - Voor de mensen op de wachtlijst Wsw geldt dat zij per 1 januari 2015 niet meer in de sociale werkvoorziening kunnen instromen. Mensen die  op 31 december 2014 op de wachtlijst staan, komen in aanmerking voor een baan in het kader van de zogenaamde Banenafspraak.
   

 2. Houden mensen die nu in de sociale werkvoorziening werken op 1 januari 2015 dezelfde rechten?
  De wettelijke rechten en plichten op grond van de Wsw blijven ongewijzigd. Voor mensen, die op 1 januari 2015 werkzaam zijn op grond van de Wsw verandert er dus niets aan hun rechtspositie. Ook voor medewerkers die nu vanuit de Wsw gedetacheerd zijn of begeleid werken heeft de Participatiewet geen gevolgen.
   

 3. Wat gebeurt er met de Wsw-indicatie, moet die nog periodiek verlengd worden?
  Ja, voor iedereen met een indicatie na 1998 blijft de herindicatie gehandhaafd. PAUW verzorgt dit, net als nu, samen met de betreffende medewerker.

 4. Houden de SW-medewerkers met een dienstverband bij PAUW hun baan of wordt iedereen, na 1 januari bij een reguliere werkgever geplaatst?
  Het dienstverband bij PAUW blijft ongewijzigd. Het beleid ten aanzien van ontwikkeling en doorstroom verandert niet. Alle medewerkers van SW-bedrijven zijn verplicht mee te werken aan doorstroom naar zo regulier moge¬lijk werk. Dat betekent dat er voor iedereen, die dat aankan, gezocht wordt naar een werkplek bij een reguliere werkgever.

 5. Wat gebeurt er met SW-medewerkers die een tijdelijk contract hebben? Worden deze contracten na januari 2015 nog verlengd?
  Ja, het verlengen van tijdelijke Wsw-contracten blijft mogelijk. PAUW maakt daarbij gebruik van de maximale flex-periode. Daarna kom de medewerker, bij goed functioneren, in aanmerking voor een vast dienstverband.

 6. Wijzigt het Rijk de arbeidsvoorwaarden van de huidige Wsw’ers ?
  Nee. Het Rijk heeft geen bemoeienis met de totstandkoming van de cao Wsw. De bestaande cao is een afspraak tussen werkgevers en werknemers en is door het Rijk volledig gerespecteerd. De arbeidsvoorwaarden zijn een resultaat van onderhandelingen  tussen de werkgevers (vereniging van nederlandse gemeenten) en de werknemers (Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak).

 7. De huidige cao-Wsw loopt tot 1 januari 2014. Wat gebeurt nu met de cao?Cao-afspraken gelden altijd voor een bepaalde periode. Daarna volgen weer onderhandelingen. Het overleg is echter stopgezet. Dat betekent dat de afspraken uit de huidige cao blijven doorlopen. De cao afspraken zijn op dit moment ‘bevroren’, ze blijven hetzelfde. Het is nog niet bekend of/en wanneer er weer overlegd gaat worden.


Participatiewet en wachtlijst Wsw
 

 1. Ik sta op de wachtlijst, blijft mijn Wsw indicatie vanaf januari 2015 geldig?
  Nee, iemand die geen WSW-dienstverband heeft (artikel 2 WSW) of geen dienstverband via begeleid werken (artikel 7 WSW) op de datum van de inwerkingtreding van de Invoeringswet Participatiewet heeft wordt in de ("nieuwe") Wet Sociale Werkvoorziening niet meer beschouwd als zijnde geïndiceerd. De Wsw indicatie vervalt na 1 januari 2015 van rechtswege. De mensen met een Wsw-indicatie komen met voorrang in aanmerking voor een baan in het kader van de zogenaamde Banenafspraak .

 2. Ik kom in aanmerking voor een baan in het kader van de Banenafspraak.  Wat is dat?
  De Banenafspraak is een afspraak tussen het Rijk en werkgevers om in de periode tussen 2015 en 2025 100.000 banen in het bedrijfsleven en 25.000 banen bij de (Rijks)overheid te creëren. Deze extra banen zijn bedoeld voor mensen met een arbeidshandicap. Het is de bedoeling dat er jaarlijks een groei aan het aantal banen te zien is en dat werkgevers meer en meer gebruik gaan maken van arbeidsgehandicapten.

 3. Ik sta op de wachtlijst, wat gebeurt er na 1 januari 2015?
  Met de intrede van de Participatiewet per 1 januari 2015 vindt er geen nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening meer plaats. In plaats van de Wsw kom je dan in aanmerking voor een baan in het kader van de zogenaamde Banenafspraak. Gemeente en UWV maken hierover afspraken met werkgevers. Hoe dit precies werkt is nog niet bekend.

 4. Kom ik nog in aanmerking voor een Wsw-baan?
  Voor de mensen op de wachtlijst Wsw geldt dat zij per 1 januari 2015 niet meer in de sociale werkvoorziening kunnen instromen. Mensen die  op 31 december 2014 op de wachtlijst staan, komen in aanmerking voor een baan in het kader van de zogenaamde Banenafspraak. Plaatsingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de beschikbare subsidieruimte in uw woongemeente. De subsidie wordt nu volledig gebruikt. Alleen als er vóór 1 januari 2015 nog mensen uit dienst treden komt er weer ruimte om nieuwe mensen aan te nemen.

 5. Wat gaat PAUW Bedrijven nog voor mij doen? 
  Gezien de wetswijziging per januari 2015 kom je naar verwachting in de toekomst in aanmerking voor een baan in het kader van de zogenaamde Banenafspraak. Gemeenten en het UWV maken hierover afspraken met werkgevers. Zodra hier meer over bekend is, neemt PAUW, óf de gemeente waarin je woont, contact met je op.

 6. Ik heb een arbeidshandicap en wil aan het werk, wat kan ik doen?
  Het aanvragen van een  Wsw-indicatie is vanaf september 2014 niet meer mogelijk. Daarvoor in de plaats neem je vanaf september 2014  contact op met je uitkerende instantie (gemeente of het UWV) of als je geen uitkering ontvangt met de gemeente.

 7. Op de wachtlijst WSW staan WWB, WIA, WAO en Wajong-klanten. Wie is er verantwoordelijk voor de wachtlijst WSW?
  Vanaf 1 januari 2015 is de Wsw afgesloten voor nieuwe instroom. De uitkeringssituatie is bepalend voor wie verantwoordelijk wordt voor de activering van mensen op de wachtlijst. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de mensen die tot de gemeentelijke doelgroep behoren. Dus voor de mensen met een WWB-uitkering en nuggers. UWV wordt weer verantwoordelijk voor de mensen met uitkeringen van UWV. Als de Participatiewet in werking treedt, komt de vrijstelling voor re-integratie voor mensen met een Wsw-indicatie te vervallen.
  De mensen met een Wsw-indicatie (ook degenen die niet werken via de Wsw) worden opgenomen in het doelgroepregister voor de 125.000 extra banen van de afspraak uit het sociaal akkoord. Sociale partners en het kabinet hebben afgesproken dat er in totaal 125.000 extra banen beschikbaar komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Mensen op de wachtlijst met een Wsw-indicatie hebben voorrang om op die extra banen geplaatst te worden.

 8. Wat is het doelgroepregister?
  In het doelgroepregister staat iedereen geregistreerd die tot de doelgroep van de banenafspraak behoort. In dit overzicht lees je meer over het doelgroepregister.

 9. Hoe wordt de inschrijving in het doelgroepenregister geregeld? 
  Alle Wsw-geïndiceerden, dus niet alleen de wachtlijstkandidaten, worden opgenomen in het doelgroepenregister voor de Banenafspraak. Het UWV krijgt deze gegevens automatisch aangeleverd van Panteia, de organisatie die jaarlijks de Wsw-statistiek opstelt. De huidige gegevens in het doelroepenregister zijn de meest recente gegevens die bij Panteia bekend zijn. Jaarlijks in april worden de gegevens van de Wsw-doelgroep in het register geactualiseerd.

 10. Wanneer krijgen deze mensen van het UWV bericht of zij tot de doelgroep behoren?
  Dat is nog niet bekend.
   

Toekomst SW-bedrijf
 

 1. Welke gevolgen heeft de Participatiewet voor PAUW Bedrijven?
  PAUW Bedrijven voert de Wsw uit namens de gemeenten De Ronde Venen, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht en Vianen. Deze gemeenten hebben een eerste verkenning laten uitvoeren om de consequenties van de Participatiewet en de mogelijkheden voor de toekomstige uitvoering van de Wsw in beeld te brengen. Met de informatie vanuit de verkenning gaan de gemeenten nu een visie ontwikkelen hoe zij de sociale werkvoorziening in de toekomst vorm willen gaan geven. Bij deze ontwikkeling staat de zorg voor de doelgroep voorop. Er wordt bij de nieuwe visie ook gekeken naar de aansluiting van de Wsw op andere uitvoeringstaken van gemeenten. Het gaat dan om uitvoeringstaken die zich ook richten op het helpen van mensen bij het zoeken en behouden van werk en het meedoen in de samenleving. Het zal nog zeker tot eind 2015 duren voordat de gemeenteraden een besluit nemen over de visie. Tot die tijd gelden de huidige afspraken  in het Wsw-beleid en  in de uitvoering door PAUW Bedrijven.

 2. Waarom ontwikkelen gemeenten een nieuwe visie?
  De Participatiewet heeft gevolgen voor de sociale werkvoorziening. Vanaf 1 januari 2015 stopt de instroom in de Wsw en worden er geen medewerkers meer toegelaten in de sociale werkvoorziening. De huidige SW-arbeidsplaatsen zullen via natuurlijk verloop jaarlijks met ca 5% afnemen. Het Rijk heeft voor mensen op de wachtlijst en nieuwe instromers een banenafspraak met werkgevers, waarmee arbeidsgehandicapte vanaf 2015 zoveel mogelijk op ‘beschutte arbeidsplaatsen’ geplaatst worden bij reguliere werkgevers.  Voor PAUW Bedrijven betekent dit dat er in de toekomst steeds minder  SW-mensen bij PAUW Bedrijven werken.  De gemeenten ontwikkelen daarom een visie hoe zij de sociale werkvoorziening in de toekomst vorm willen gaan geven en welke andere taken zij mogelijk door PAUW willen laten uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het nieuwe Beschut Werken en andere soortgelijke doelgroepen.

 3. Wat betekent dit voor PAUW Bedrijven en voor de huidige medewerkers?Dat is op dit moment nog niet bekend. De zes deelnemende gemeenten gaan met de informatie uit de verkenning een visie opstellen. De toekomst van de sociale werkvoorziening (PAUW) zal daar onderdeel van uitmaken. Zodra  daar meer over bekend is, zal een toekomstplan voor PAUW worden opgesteld. Dan kunnen we ook meer informatie geven over de eventuele gevolgen voor PAUW en  de niet-regeling-gebonden medewerkers die bij PAUW werken.

 4. Wanneer wordt meer bekend?
  Het zal naar verwachting nog zeker tot eind 2015 duren voordat de gemeenteraden een besluit nemen over de visie. Tot die tijd gelden de huidige afspraken  in het Wsw-beleid en  in de uitvoering door PAUW Bedrijven.

 

Bij het opstellen van de vragen en antwoorden is de nodige
zorgvuldigheid in acht genomen. Over een aantal zaken bestaat
op dit moment nog geen duidelijkheid. Zodra meer bekend is,
of als er veranderingen optreden wordt de inhoud hierop aangepast.
Aan bovenstaande inhoud kunnen geen rechten ontleend worden.
21 november 2014

 

Met ingang van 31 december 2018 is PAUW Bedrijven opgeheven.
De activiteiten van PAUW worden per 1 januari 2019 als volgt gecontinueerd.

Kansis

Verpakkings- en Logistieke werkzaamheden

Kansis Groen

Groen werkzaamheden

Contact

De Corridor 8, 3621 ZB Breukelen
0346-262804 info@kansis.nl

WerkwIJSS

Verpakkings- en Metaal werkzaamheden
info@werkwijss.nl

WerkwIJSS Schoon

Schoonmaak werkzaamheden
info@werkwijss-schoon.nl

Contact

Baden Powellweg 6, 3401 RR IJsselstein
030-6882804